(ver bases en castelán)

BASES:

 

BASES DO FESTIVAL DO AUDIOVISUAL FEITO POR MULLERES MUFEST 2012

1.- OBXECTIVO

Constitúe o obxecto das presentes bases regulamentar a celebración do III Festival do Audiovisual feito por Mulleres, MUFEST como instrumento para fomentar a produción audiovisual de obras dirixidas, escritas ou producidas por mulleres.

O MUFEST, organizado pola Asociación Andaina de Mulleres, promove o crecemento cultural e artístico e o impulso das futuras realizadoras, produtoras e escritoras. O MUFEST apoia a creación de novas obras audiovisuais que amosen novas perspectivas, tanto sociais como culturais, fomentando a diversidade e a visibilidade

2.- CARACTERÍSTICAS E REQUISITOS DAS OBRAS AUDIOVISUAIS

a) Características:
Esta edición está aberta a calquera artista directora, guionista ou produtora que presente a súa obra orixinal en galego, en castelán ou subtitulada nunha destas linguas.

As obras realizadas integramente en galego serán as que poderán optar á distinción de Mellor Obra en Galego, non así as que estean dobradas ou subtituladas.

b) Requisitos:
1. O formato da obra enviada deberá ser DVD.
2. Non hai límite de obras por autora.
3. As obras deberán ter sido producidas despois do ano 2005 incluído.
4. Non se aceptarán obras de carácter publicitario.
5. A duración máxima das obras será de 30 minutos para Ficción e Animación e 60
minutos para Documental.
6. O tema será libre e poderán participar no concurso aquelas obras elixidas polo
Comité de Selección designado pola dirección do MUFEST.

7. Rexeitaranse todas aquelas obras que non cumpran as calidades técnicas
mínimas para a súa posterior proxección e todos aqueles traballos que non
veñan debidamente cumprimentados con todos os requisitos expresados nestas
bases.
8. Queda excluída da participación toda persoa encargada da organización do
MUFEST.
9. A dirección do MUFEST resérvase o dereito de pasar fóra de concurso traballos
que considere de alto nivel, pero que non fosen escollidos polo comité de
selección.

3.- TRAMITACIÓN

a) Inscrición e envío de copias:
O prazo de presentación das obras será dende o día 3 de novembro de 2011 ata o 7 de xaneiro do 2012. Enviaranse ao seguinte enderezo:
ANDAINA MULLERES
Apartado 1058
15706 Santiago de Compostela
Galiza

b) Deberán enviarse 3 copias en DVD formato PAL, zona 2 e nunha funda claramente identificada co título do filme e os datos da autora sendo imprescindible acompañala de:

1. Título, duración e ano de produción da obra
2. Currículo da directora, produtora ou guionista (máximo 5 liñas)
3. Breve sinopse
4. Currículo da obra (participación en festivais, premios, exhibicións...)
5. Dúas fotografías dalgún fotograma da obra.

c) Os gastos do envío da copia debe asumilos a participante e o MUFEST non se responsabiliza en caso de haber danos ou perdas durante o transporte da obra.

d) As obras e o material enviado non se devolverán e pasarán a formar parte da Filmoteca do MUFEST e da Asociación Andaina de Mulleres que poderá exhibilas naquelas actividades que considere adecuadas e sen ánimo de lucro.
4.- XURADO

a) A dirección do MUFEST nomeará un comité de selección. O mencionado comité valorará todos os aspectos relacionados cos traballos: idea, guión, realización, interpretación, estilo, montaxe e fotografía.

b) Entre 10 e 12 serán as obras finalistas contemplando sempre a variedade de ficción, documental ou animación. Haberá tres premios a outorgar entre as obras seleccionadas e un premio de Mención á Mellor Obra Orixinal en Galego.

c) A dirección do MUFEST propoñerá o número de persoas que considere necesario como xurado, mulleres relacionadas co mundo do cine, audiovisual, artístico, feminista e profesionalmente cualificadas.

d) O fallo do xurado será inapelable.

e) O xurado xunto coa dirección do MUFEST resérvase o dereito de deixar deserto calquera premio, atendendo á calidade, tanto artística como técnica das obras.

f) A dirección do MUFEST resérvase o dereito a crear un accésit por considerar necesario o recoñecemento dalgunha das obras.

5.- DEREITOS DE EXHIBICIÓN

a) O MUFEST poderá facer uso de fotografías, imaxes ou sons das obras recibidas para publicitar o MUFEST en prensa, radio e TV.

b) As participantes autorizan que, no caso de resultar finalistas, o seu nome e apelidos aparezan publicados na páxina web de Andaina de Mulleres (www.andainamulleres.org), así como nos medios de comunicación que se consideren necesarios para a difusión e promoción do MUFEST.

c) Todas as participantes aceptarán as bases, así como a resolución dada pola organización aos imprevistos que puidesen xurdir.

6.- PREMIOS

Os premios da presente edición do MUFEST outorgaranse atendendo a calidade técnica e artística das obras.

Establécense os seguintes premios:

- Animación
- Ficción
- Documental
- Mellor Obra Orixinal en Galego

As autoras premiadas deberán estar presentes para recoller os premios. No seu defecto poderán enviar unha persoa representante debidamente acreditada, relacionada ou vinculada á obra.

A dirección do MUFEST resérvase o dereito de resolver os imprevistos que puidesen xurdir como considere oportuno.

 

---------------------------------------

 

 

 


BASES DEL FESTIVAL DEL AUDIOVISUAL HECHO POR MUJERES MUFEST 2012

.1.- OBJETO

Constituye el objecto de las presentes Bases regular la celebración del III Festival del Audiovisual hecho por Mujeres, MUFEST como instrumento para fomentar la producción audiovisual de obras dirigidas, escritas o/y producidas por mujeres.

El MUFEST, organizado por la Asociación Andaina de Mulleres, promueve el crecimiento cultural y el impulso de las futuras realizadoras, productoras y escritoras. El MUFEST apoya la creación de nuevas obras audiovisuais que muestren nuevas perspectivas tanto sociales como culturales, fomentando la diversidad y visibilidad.

2.- CARACTERISTICAS Y REQUISITOS DE LAS OBRAS AUDIOVISUALES

a) Características:

Esta edición está abierta a cualquier artista directora, productora o escritora que presente su obra origínal en gallego, en castellano o subtitulada en una de estas lenguas.
Las obras realizadas íntegramente en gallego serán las que podrán optar a la distinción de Mejor Obra en Gallego, no así las que esten dobladas o subtituladas.


b) Requisitos:

1. El formato de la obra enviada deberá ser DVD.
2. No hay límite de obras por autora.
3. Las obras tendrán que haber sido producidas después del año 2005.
4. No se aceptarán obras de carácter publicitario.
5. La duración máxima de las obras será de 30 minutos para Ficción y Animación y 60 minutos para Documental.
6. El tema será libre y podrán participar en el concurso aquellas obras elegidas por el Comité de Selección designado por la dirección del MUFEST.
7. Se rechazarán todas aquellas obras que no cumplan las cualidades técnicas mínimas para su posterior proyección y todos aquellos trabajos que no vayan debidamente cumplimentados con todos los requisitos expresados en estas bases.
8. Queda excluída de la participación toda persona encargada de la organización del MUFEST.
9. La dirección del MUFEST se reserva el derecho de pasar fuera de concurso trabajos que considere de alto nivel pero que no hayan sido escogidos por el Comité de Selección.

3.- TRAMITACION

a) Inscripción y envío de copias:

El plazo de presentación de las obras será desde el día 3 de Noviembre del 2011 al 7 de Enero del 2012. Se enviarán a la siguiente dirección postal:

ANDAINA MULLERES
Apartado 1058
15706 Santiago de Compostela
Galiza

b) La copia deberá ir en DVD formato PAL, zona 2 y en una funda claramente identificada con el título de la película y los datos de la autora siendo imprescindible acompañarla de:
1) Título, Duración y año de Producción de la Obra
2) Curriculum de la directora, productora o guionista (máximo 5 líneas)
3) Breve Sinopsis
4) Curriculum de la obra (participación en festivales, premios, exhibiciones...)
5) 2 fotografías de algún fotograma de la obra (formato .jpeg a 350dpi minimo).
c) Los gastos de envío de la copia debe asumirlos la participante y el MUFEST no se responzabiliza en caso de que hubiese daños o pérdidas durante el transporte de la obra.
d) Las obras y material enviado no se devolverá y pasarán a fomar parte de la Filmoteca del MUFEST y de la Asociación de Mulleres Andaina que podrán exhibirlas en aquellas actividades que considere adecuadas y sin ánimo de lucro.

4.- JURADO

a) La dirección del MUFEST nombrará un Comité de Selección para preseleccionar las obras finalistas. EL mencionado Comité valorará todos los aspectos relacionados con los trabajos: idea, guión, realización, interpretación, estilo, montaje, fotografía...
b) Entre 10 y 12 serán las obras finalistas contemplando siempre la variedad entre ficción, documental o animación. Habrá tres premios a otorgar entre las obras seleccionadas y un premio de Mención a la Mejor Obra Original en Gallego.
c) La dirección del MUFEST propondrá el número de personas que considere necesario como Jurado, mujeres relacionadas con el mundo del cine y televisión, artístico y feminista, profesionalmente cualificadas.
d) El fallo del Jurado será inapelable.
e) El Jurado junto con la dirección del MUFEST se reserva el derecho a dejar desierto cualquier premio, atendiendo a la calidad, tanto artística como técnica de las obras.
f) La dirección del MUFEST se reserva el derecho a crear un accésit por considerar necesario el reconocimiento de alguna de las obras.

5.- DERECHOS DE EXHIBICIÓN

a) El MUFEST podrá hacer uso de fotografías, imágenes o sonidos de las obras recibidas para promocionar el MUFEST en prensa, radio y TV.
b) Las participantes autorizan que en caso de resultar finalistas su nombre y apelidos aparezcan publicados en la página web de Andaina Mulleres (www.andainamulleres.org) así como en los medios de comunicación que se consideren necesarios para la difusión y promoción del MUFEST
c) Todas las participantes aceptarán las bases, así como la resolución dada por las organizadoras a los imprevistos que pudieran surgir.

6.- PREMIOS

Los premios de la presente edición del MUFEST se otorgarán atendiendo a la calidad técnica y artística de las obras.

Se establecen los siguientes premios:

- Animación
- Ficción
- Documental
- Mejor Obra Original en Gallego

Las autoras premiadas deberán estar presentes para recoger los premios. En su defecto podrán enviar una persona representante debidamente acreditada, relacionada o vinculada a la obra.

La dirección del MUFEST se reserva el derecho de resolver los imprevistos que puedan surgir como considere oportuno.